Regulamin

Regulamin świadczenia usług w ramach Smart Diet – Profesjonalny Catering Dietetyczny
I Postanowienia ogólne
1. Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez spółkę Ingrid Morgan Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Skarbka z Gór 130/7, 03-287 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000604237, NIP 5242795431 oraz określa zasady i warunki świadczenia przez tą spółkę usług nieodpłatnych drogą elektroniczną.
2. Klient zobowiązany jest zapoznać się z postanowieniami niniejszego regulaminu i w przypadku złożenia zamówienia, zaakceptować go. Regulamin, jako wzorzec umowy w postaci elektronicznej, wiąże Klienta zgodnie z art. 384 Kodeksu cywilnego.
3. Wszelkie prawa do Serwisu Smart Diet, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, strony www.smartdiet.pl, a także do wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych na tej stronie (za wyjątkiem logotypów i zdjęć prezentowanych na www.smartdiet.pl w celach prezentacji Zestawów Dietetycznych) należą do Usługodawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie za zgodą Usługodawcy wyrażoną na piśmie.
II Definicje
• Abonament – okres, w trakcie którego Usługodawca realizuje na rzecz Klienta Dostawy,
• Klient – Konsument lub podmiot gospodarczy, na rzecz których zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży,
• Konsument – oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
• Usługodawca – Ingrid Morgan Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Skarbka z Gór 130/7, 03-287 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000604237, NIP 5242795431,
• Zamówienie – złożenie oświadczenie woli drogą korespondencji elektronicznej lub poprzez wypełnienie formularza zamówienia znajdującego się na stronie www.smartdiet.pl. Złożenie zamówienia przez Klienta stanowi złożenie przez niego oferty zawarcia Umowy sprzedaży.
• Umowa sprzedaży – oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Usługodawcą.
• Serwis Smart Diet – serwis internetowy prowadzony przez Usługodawcę pod adresem: www.smartdiet.pl wraz ze wszystkimi podstronami stanowiącymi jego część, przy wykorzystaniu której Usługodawca świadczy Usługi.
• Usługa – usługi świadczone drogą elektroniczną w Serwisie Smart Diet przez Usługodawcę na rzecz Klientów.
• Dostawa – czynność faktycznego dostarczenia Klientowi przez Usługodawcę Zestawu Dietetycznego określonego w Zamówieniu pod wskazany adres dostawy,
• Zestaw dietetyczny – 5 posiłków (śniadanie, II śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja) przedstawionych przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu Smart Diet i mogących stanowić przedmiot umowy, przy czym zestaw ten w diecie ustalanej indywidualnie z Klientem może się składać z większej lub mniejszej liczby posiłków niż 5
• Regulamin – niniejszy regulamin.
III Produkty Smart Diet
1. Produkty Smart Diet stanowią zestawy dietetyczne, standardowo składające się z 5 posiłków takich, jak: śniadanie, II śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja.
2. Rodzaje oferowanych Zestawów Dietetycznych to:
• Dieta zrównoważona city 1000 kcal/1200 kcal
• Dieta zrównoważona optimal 1000 kcal/1200 kcal/1500 kcal/1800 kcal/2000 kcal
• Dieta wege + ryby 1000 kcal/1200 kcal/1500 kcal/1800 kcal/2000 kcal
• Dieta Personalna specjalistyczna dla osób z chorobami dietozależnymi
• Dieta FODMAP 1000 kcal/1200 kcal/1500 kcal/1800 kcal/2000 kcal
• Dieta Smart Dukan
• Dieta Smart Junior
• Dieta Niski Cholesterol 1000 kcal/1200 kcal/1500 kcal/1800 kcal/2000 kcal
• Dieta Bez Glutenu 1000 kcal/1200 kcal/1500 kcal/1800 kcal/2000 kcal
• Dieta Sportowca 2500 kcal/3000 kcal
• Dieta Kod Metaboliczny
• Dieta personalna rozpisana przez dietetyka spoza Smart Diet
3. Posiłki są zapakowane w pudełka zgrzewane typu Duni, kwadratowe oraz prostokątne, jak również pudełka niezgrzewane, przezroczyste, okrągłe, z wieczkiem.
4. Posiłki w obu rodzajach pudełek można podgrzewać w zależności od potrzeb w kuchence mikrofalowej (maksymalna moc fal 600W). Czarne pojemniki nadają się do podgrzewania także w piecach w temperaturze do 80 st. C. Przezroczyste opakowania nie nadają się do podgrzewania w piecu. Posiłki opatrzone są naklejką z rodzajem i kalorycznością posiłku. Zestawy pakowane są w torby ekologiczne zaopatrzone w logo Serwisu oraz naklejki z danymi klienta, takimi, jak: imię, nazwisko i adres dostawy.
IV Zamówienia
1. Informacje zawarte na stronie serwisu Serwis Smart Diet nie stanowią oferty Usługodawcy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy sprzedaży.
2. Zamówienia można składać:
a) drogą e-mailową na adres: biuro@smartdiet.pl
b) przez formularz zamówienia znajdujący się na stronie smartdiet.pl
c) telefonicznie pod nr. 600 215 035
3. Klient składający zamówienie: wybiera Zestaw Dietetyczny, którym jest zainteresowany oraz wskazuje potrzebne do realizacji zamówienia informacje:
a. adres e-mail Klienta potrzebny do potwierdzenia Zamówienia przez Usługodawcę,
b. okres Abonamentu,
c. adres Dostawy wraz z danymi dostępowymi takimi, jak: kod do domofonu, informacją o możliwości pozostawienia paczki na ochronie lub w innym umówionym miejscu,
d. sposób dostawy: do rąk własnych, pod drzwi, pozostawienie paczki w umówionym miejscu,
e. przedział godzinowy Dostawy.
4. Klient po skompletowaniu całości zamówienia składa zamówienie przez wysłanie formularza zamówienia do Usługodawcy, wybierając na stronie Serwisu Smart Diet przycisk „Wyślij”.
5. Klient składając Zamówienie, zobowiązany jest powiadomić Usługodawcę o wszystkich chorobach i dolegliwościach, na które cierpi, również tych, wymagających eliminacji spożywania określonych produktów lub ograniczenia ich spożywania.
6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne negatywne reakcje organizmu Klienta na składniki Zestawu Dietetycznego bądź całe potrawy w sytuacji, gdy Klient nie poinformuje Usługodawcy o ewentualnych schorzeniach, na które cierpi, jak również w sytuacji, gdy złe samopoczucie Klienta wywołane zostało przez interakcję innych spożywanych przez Klienta posiłków, płynów oraz środków farmaceutycznych i suplementów diety.
7. Złożenie Zamówienia stanowi złożenie Usługodawcy przez Klienta oferty zawarcia Umowy sprzedaży Zestawu Dietetycznego będącego przedmiotem Zamówienia.
8. Po złożeniu Zamówienia, Usługodawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie jego złożenia.
9. Po potwierdzeniu złożenia Zamówienia, Usługodawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej informację o przyjęciu zamówienia do realizacji. Informacja o przyjęciu zamówienia do realizacji jest oświadczeniem Usługodawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w ust. 7 powyżej i z chwilą jego otrzymania przez Klienta zostaje zawarta Umowa sprzedaży.
10. Po zawarciu Umowy sprzedaży, Usługodawca potwierdza Klientowi jej warunki, przesyłając je na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta podczas składania Zamówienia.
11. Realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Usługodawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia oraz po dokonaniu przez Klienta płatności za Abonament na rachunek bankowy Usługodawcy lub po złożeniu deklaracji wpłaty gotówkowej u kuriera w pierwszym dniu dostawy.
V Opłaty
1. Opłaty pobierane są z góry za cały Abonament.
2. Klient powinien dokonać płatności za Zamówienie w wysokości wynikającej z zawartej Umowy sprzedaży w terminie nie później niż 7 dni roboczych od dnia otrzymania przez niego przyjęcia Zamówienia do realizacji.
3. Środki płatnicze za Abonament powinny wpłynąć na rachunek bankowy Usługodawcy nie później niż do godziny 10:00 dnia poprzedzającego rozpoczęcie Abonamentu. Wyjątek stanowi sytuacja, kiedy Klient prześle na skrzynkę Usługodawcy bankowe potwierdzenie realizacji przelewu wygenerowane z systemu bankowego.
4. Opłaty za Abonament można dokonać przelewem bankowym na konto Citibank 66 1030 0019 0109 8503 0013 8571.
5. W wypadku niewywiązania się przez Klienta z płatności w terminie, o którym mowa w Regulaminie, Usługodawca wyznacza Klientowi dodatkowy termin na dokonanie płatności i informuje o nim Klienta. Informacja o dodatkowym terminie na dokonanie płatności zawiera również informację, że po bezskutecznym upływie tego terminu, Usługodawca odstąpi od Umowy sprzedaży. W wypadku bezskutecznego upływu drugiego terminu na dokonanie płatności, Usługodawca prześle Klientowi oświadczenie o odstąpieniu od umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.
6. Na życzenie klienta Usługodawca może wystawić fakturę VAT.

VI Dostawy
1. W granicach administracyjnych miasta stołecznego Warszawy dostawy są realizowane bezpłatnie, z wyjątkiem takich lokalizacji, jak: Wesoła, Rembertów, Okęcie. W podanych dzielnicach dopłata wynosi 5,00 zł/dzień.
2. Poza granicami administracyjnymi miasta stołecznego Warszawy dostawy są realizowane z dopłatą. Wysokość dopłaty jest ustalana indywidualnie.
3. Dostawy realizowane są od poniedziałku do soboty na adres wskazany przez Klienta w Zamówieniu. Istnieje możliwość zmiany adresu dostawy na życzenie Klienta. Klient może zmienić adres doręczenia Zestawu dietetycznego w dzień poprzedzający Dostawę maksymalnie do godz. 14:00.
4. Dostawa Zestawu Dietetycznego odbywa się we wskazanym przez Klienta w Zamówieniu przedziale godzinowym, mieszczącym się pomiędzy godz. 03:00 a 09:00 rano.
5. Klient ma prawo do wstrzymania Dostaw w trakcie trwania Abonamentu po wcześniejszym telefonicznym lub za pośrednictwem poczty e-mail (biuro@smartdiet.pl) powiadomieniu Usługodawcy. Informacja o wstrzymaniu Dostaw powinna zostać zgłoszona z wyprzedzeniem co najmniej 1 dnia roboczego do godziny 12:00. Abonament zostanie przedłużony o ilość dni, w których doszło do wstrzymania Dostawy. Zamówienie może zostać zawieszone nie dłużej niż na 30 dni licząc od daty jego zawieszenia.
6. Każdą zmianę Abonamentu uważa się za dokonaną z chwilą otrzymania przez Klienta od Usługodawcy wiadomości zawierającej jej potwierdzenie.
7. W przypadku zmiany Zestawu dietetycznego w trakcie trwania Abonamentu na Zestaw Dietetyczny o wyższej wartości, Klient zobowiązany jest dokonać dopłaty, przy czym środki pieniężne Klienta powinny trafić na rachunek bankowy Usługodawcy nie później niż do godz. 14:00 dnia poprzedzającego dostawę.
8. W razie nieodebrania Zestawu Dietetycznego przez Klienta spowodowanego nieobecnością osoby upoważnionej do odbioru Zestawu Dietetycznego lub jakąkolwiek inną okolicznością niezgłoszoną do godz.14:00 dnia poprzedzającego Dostawę, Zestaw dietetyczny uważa się za skutecznie doręczony. Klient nie jest w takim wypadku uprawniony do domagania się zwrotu należności za Zestawu Dietetycznego w części przypadającej na dany dzień lub zgłaszania jakichkolwiek innych roszczeń z tytułu nieotrzymania Zestawu Dietetycznego.
9. Usługodawca zastrzega, że informacje o realizacji bądź zawieszeniu Dostaw np. w okresie dni świątecznych (poza niedzielami), z przyczyn działania siły wyższej lub z przyczyn technicznych będą dostarczane Klientom z wyprzedzeniem drogą mailową.

VIII Reklamacje, Rękojmia
1. Wszelkie reklamacje związane z Zestawem dietetycznym lub realizacją Umowy sprzedaży, Klient może kierować drogą elektroniczną na adres reklamacje.ingridmorgan@gmail.com. Reklamacja winna zawierać oznaczenie Klienta składającego reklamację oraz zawierać opis zdarzenia uzasadniającego reklamację.
2. Usługodawca w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację, ustosunkuje się do reklamacji zgłoszonej przez Klienta.
3. Usługodawca zapewnia Dostawę Zestawu Dietetycznego pozbawionego wad fizycznych i prawnych. Usługodawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Zestaw Dietetyczny ma wadę fizyczną (rękojmia) na zasadach przewidzianych właściwymi przepisami prawa.
4. Usługodawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne dostarczonych rzeczy także w tym wypadku, gdy wytworzenie rzeczy nastąpiło w sposób określony przez Klienta lub według dostarczonej przez niego dokumentacji technologicznej, chyba że Usługodawca, mimo zachowania należytej staranności, nie mógł wykryć wadliwości sposobu produkcji lub dokumentacji technologicznej albo że Klient, mimo zwrócenia przez Usługodawcę uwagi na powyższe wadliwości, obstawał przy podanym przez siebie sposobie produkcji lub dokumentacji technologicznej.
5. Jeżeli Usługodawca opóźnia się z rozpoczęciem wytwarzania przedmiotu dostawy lub poszczególnych jego części tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je dostarczyć w czasie umówionym, Klient może nie wyznaczając terminu dodatkowego od umowy odstąpić jeszcze przed upływem terminu do dostarczenia przedmiotu Usługodawcy.
6. Jeżeli w toku wytwarzania przedmiotu dostawy okaże się, że Usługodawca wykonywa ten przedmiot w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową, Klient może wezwać Usługodawcę do zmiany sposobu wykonania wyznaczając Usługodawcy w tym celu odpowiedni termin, a po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu od umowy odstąpić.
7. Jeżeli spośród rzeczy dostarczonych tylko niektóre są wadliwe i dają się odłączyć od rzeczy wolnych od wad, bez szkody dla stron obu, uprawnienie Klienta do odstąpienia od umowy ogranicza się do rzeczy wadliwych.

IX Polityka prywatności
1. Usługodawca dołoży starań, aby korzystanie z Serwisu Smart Diet było możliwe dla użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych.
2. W celu złożenia Zamówienia konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.
3. Usługodawca stosuje mechanizm plików „cookies”, które podczas korzystania przez Klientów ze strony www.smartdiet.pl, zapisywane są przez serwer Usługodawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta. Stosowanie plików „cookies” ma na celu poprawne działanie Serwisu Smart Diet na urządzeniach końcowych Klientów. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Klienta oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Klientów ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Klient może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Usługodawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie z Serwisu Smart Diet.
4. Administratorem danych jest Usługodawca.
5. Usługodawca jako Administrator danych, przetwarza podane mu dane osobowe Klientów zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych w celu realizacji umowy i chroni te dane przed dostępem osób nieuprawnionych. Podanie danych osobowych wskazanych w Regulaminie jest niezbędne do realizacji usług. Usługodawca może również przetwarzać dane osobowe Klientów gdy jest to niezbędne dla wypełnienia usprawiedliwionych celów realizowanych przez Usługodawcę, wynikających z przepisów prawa, za które zgodnie z art. 23 ust. 4 wyżej wymienionej ustawy uważa się marketing bezpośredni produktów lub usług Usługodawcy.
6. Klient ma prawo dostępu do swoich danych, prawo ich poprawiania oraz zgłaszania sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Wnioski w tym zakresie zgłasza się pod adres: biuro@smartdiet.pl.
7. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Usługodawcy informacji o charakterze reklamowym i handlowym, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, również po zakończeniu realizacji umowy z Usługodawcą. Zgoda jest udzielana przez Klienta poprzez odznaczenie odpowiedniej opcji na formularzu Zamówienia, może być też udzielona za pośrednictwem korespondencji elektronicznej lub w oświadczeniu składanym przez telefon.

XI Postanowienia końcowe
1. Usługodawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, lecz w przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi podmiotami gospodarczymi Usługodawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta będącego podmiotem gospodarczym.
2. Akceptując regulamin serwisu smartdiet.pl klient oświadcza, iż się z nim zapoznał i ma świadomość skutków prawnych takiej akceptacji.
3. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony www.smartdiet.pl.
4. Akceptacja zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych oznacza możliwość otrzymywania przez Klienta informacji o aktualnych promocjach w postaci newsletteru przesyłanego w korespondencji elektronicznej na adres mailowy podany przez Klienta podczas procesu składania zamówienia.
5. Usługodawca ma prawo dokonywania zmian w Regulaminie w trybie i formie określonej przepisami prawa. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie Usługodawca poinformuje Klientów o dokonanej zmianie poprzez zamieszczenie ujednoliconego tekstu zmienionego Regulaminu w Serwisie www.smartdiet.pl obok tekstu dotychczasowego wraz z informacją o dokonaniu zmian. Zmiana Regulaminu obowiązuje Klientów po upływie 14 dni od daty poinformowania o zmianie zgodnie ze zdaniem poprzedzającym. Korzystanie przez Klientów z Serwisu smartdiet.pl po tym terminie jest jednoznaczne z akceptacją nowej treści Regulaminu.
6. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
7. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych, oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

HACCP
hccp
Ingrid Morgan
ingrid-morgan
Ladies Gym
ladies-gym
Selgros
selgros
City fit
cityfit
Fundacja DASZRADE
Fundacja Daszrade