REGULAMIN

 

 1.USŁUGA 1.1. Marka pod nazwą: SMART DIET prowadzona jest przez firmę Smart Diet  Family & Qlinary apołka z.o.o Ozorkowska 2/6 Łódź 93-285

1.2. SMART DIET w ramach swojej działalności oferuje dostarczanie gotowych posiłków do Klienta. Oferowane zestawy cateringu dostępne są na stronie internetowej: www.smartdiet.pl

 1.3. MENU jest zmienne to znaczy, że zamawiający otrzymuje co dzień inne posiłki. MENU na poszczególny dzień jest dostępne na stronie internetowej www.smartdiet.pl oraz jest dostarczane każdego dnia w formie czytelnej etykiety.

1.4. Informacje zawarte na etykiecie: -nazwa posiłku wraz z wymienionymi ogólnymi składnikami -Wykaz wystepujących alergenów -Wartości makroskładników z podziałem na: kcal, białko, węglowodany, tłuszcze -Datę na jaki dzień przeznaczone są posiłki -Opis posiłku „na ciepło”, „na zimno”

  1. ZAMÓWIENIE I DOSTAWY 2.1. Składający zamówienie potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje wszystkie warunki niniejszego regulaminu.

2.2. Zamawiającym w SMART DIET może być jedynie osoba dorosła, posiadająca osobowość prawną.

2.3. Na życzenie Klienta SMART DIET wystawi fakturę VAT. Dane do faktury należy podać w formularzu zgłoszeniowym w momencie składania zamówienia przed dokonaniem płatności. Wystawiona faktura VAT zostanie wysłana drogą mailową na adres e-mail podany w formularzu zamówienia. Jednocześnie zamawiający fakturę akceptuje, że otrzyma ją w formie elektronicznej.

2.4. Przystąpienie do programu następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz dokonaniu płatności przez stronę www.smartdiet.pl Po dokonaniu płatności lecz przed realizacją pierwszej dostawy Klient ma prawo odstąpić od umowy. Zwrot wpłaconych środków nastąpi w ciągu 5 kolejnych dni roboczych. Klient ma prawo do złożenia reklamacji na każdy dzień dostawy z osobna. Warunkiem jest natychmiastowe zgłoszenie po dniu w którym nastąpiła błędna dostawa lub jakość produktów była niezadawalająca. Reklamacje Klient może zgłaszać poprzez wysłanie maila na adres: office@smartdiet.pl 1 Złożenie zamówienia wiąże się z koniecznością akceptacji Regulaminu oraz opłaceniu zamówienia. Cennik uzależniony jest od wybranej diety, adresu dostawy oraz wybranych ilości dni dostawy. Całkowity koszt generowany jest każdorazowo przed dokonaniem zamówienia i wyświetlany w prawym dolnym rogu dużymi widocznymi cyframi. Każdorazowo, Klient też otrzymuje potwierdzenie na podany przez siebie adres email potwierdzenie z dokonanym zamówieniem oraz podanymi kosztami wraz z dostawą.

2.5. Występują 2 sposoby płatności: A – poprzez portal do obsługiwania płatności TPAY z którym SMART DIET ma zawartą umowę B – poprzez dokonanie przelewu na wskazany numer rachunku podając adres dostawy

2.6. Klient wybiera spośród dostępnych opcji zakres kaloryczności, rodzaj diety, oraz konkretne dni dostawy. Dostawy odbywają się wg ściśle ustalonej trasy i mogą się różnić od proponowanej godziny podanej na formularzu zgłoszeniowym.

2.7. Dostawy odbywają się w określonym obszarze administracyjnym dostępnym podczas dokonywania zamówienia. SMART DIET ma prawo odmówić realizacji dostaw jeżeli adres dostawy jest odległy od obsługiwanych regionów lub gdy dojazd do Klienta stwarza trudności w szczególności nierówna, nieutwardzona droga stwarzająca ryzyko uszkodzenia pojazdu lub jego każdorazowe mocne ubrudzenie.

2.8. Jeżeli dostawa jest nie możliwa – dostawca usiłuje skontaktować się telefonicznie. Po dwukrotnym bezskutecznym kontakcie dostawa jest anulowana w tym dniu. Zestawy w tym przypadku są możliwe do odbioru w następnym dniu kalendarzowy po wcześniejszym kontakcie telefonicznym. Po tym czasie zestaw jest utylizowany ze względów sanitarnych. Zestawy dostarczane są na 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku włącznie. Dni świąteczne są dniami bez dostaw. Dostawy są realizowane w przeddzień wieczorem, w nocy oraz nad ranem (24:00 – 9:00) w zależności od miejscowości. Posiłki dostarczane są z zachowaniem tzw. ciągu chłodniczego własnymi przystosowanymi do tego celu pojazdami oraz firmami transportowymi specjalizującymi się w dostawie cateringu. W tym celu Klient wyraża zgodę na przekazanie firmie zewnętrznej danych niezbędnych do realizacji zlecenia czyli: adres dostawy, wskazówki dotyczące wejścia (np kod do klatki). Posiłki są zostawiane w ustalonym miejscu zgodnie z instrukcją podaną w formularzu.

  1. SKLEP INTERNETOWY

3.1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest rejestracja w jego ramach.

3.2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.

3.3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe. 2

3.4. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

3.5. Klient zobowiązany jest w szczególności do: a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich, b) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń, c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam), d) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla serwisu www.smartdiet.pl e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego, f) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

3.6. Na każdym etapie zamówienia Klient ma prawo do modyfikacji swoich danych oraz zamawianego towaru. Przy każdej zmianie wyświetlana jest aktualna cena podana w kwocie brutto wymagana do zapłaty.

3.7. Zamówienie staje się zobowiązaniem dopiero po kliknięciu przycisku” ZAMÓW” oraz dokonaniu płatności poprzez portal do obsługi płatności internetowych.

3.8. Po dokonaniu płatności SMART DIET wystawi i dostarczy Klientowi na podany przez niego adres e-mail, fakturę elektroniczną, dokumentującą wykonanie usługi, w terminie do 10-go dnia następnego miesiąca. Klient wyraża zgodę na wystawianie i wysyłanie prawidłowo wystawionej faktury drogą elektroniczną na jego adres e- mail, podany podczas składania Zamówienia, zgodnie z art. 106m ust. 1-5 i 106n ust. 1-2 u.p.t.u. Usługodawca gwarantuje autentyczność pochodzenia oraz integralność faktur oraz korekt wysyłanych w formie elektronicznej w formacie pdf z adresu email: noreply@fakturownia.pl. W przypadku chęci otrzymania faktury na firmę wymagane jest zaznaczenie takiego żądania w formularzu składania zamówienia oraz wpisanie w komentarzu numeru NIP firmy.

  1. ALERGENY ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚĆ

4.1 SMART DIET informuje, że przygotowywana żywność może zawierać składniki alergenne. Zamawiający nie może być osobą uczuloną na żadne alergeny występujące w 3 żywieniu oraz jest osobą zdrową bez braku przeciwwskazań do korzystania z usług cateringowych. Tym samym zamawiający oświadcza, że nie jest uczulony na żaden składnik pokarmowy powszechnie stosowany w żywieniu. W szczególności.: gluten, jaja, ryby, seler, laktoza, owoce morza, orzechy, sezam, gorczyca, soja, łubin, dwutlenek siarki. Zamawiający ponadto oświadcza, że jest osobą w pełni zdrową i nie ma przeciwwskazań do korzystania z usługi cateringowej oferowanej przez SMART DIET. Klient ma możliwość zamówienia diety bez glutenowej, bez laktozowej oraz wykluczyć z menu ryby i owoce morza. W tym celu należy zaznaczyć odpowiednią opcję podczas składania zamówienia. Pomimo tego w dostarczanych posiłkach mogą pojawić się posiłki zawierające śladowe ilości tych alergenów ze względu na występowanie tych alergenów w zakładzie. SMART DIET nie ponosi odpowiedzialności w przypadku wystąpienia alergii pokarmowej na jakikolwiek składnik u Zamawiającego lub dostarczony catering wpłynie negatywnie na stan zdrowia Zamawiającego.

  1. REZYGNACJA Z ZAMÓWENIA

Każdorazowo, Klient ma prawo do zwrotu bez podania konkretnej przyczyny. W tym celu wymagane jest wysłanie wiadomości email z podaniem numeru zamówienia, oraz podaniem numeru rachunku bankowego do przelewu zwrotnego. Rezygnacja jest możliwa do godziny 12:00 z zamówienia na dzień trzeci. Po tej godzinie rezygnacja będzie obowiązywać od dnia następnego. Przykład: rezygnacja przesłana w pon do 11:59 – brak dostawy na środę i dalej rezygnacja przesłana w pon po 12:00 – brak dostawy na czwartek i dalej Obowiązuje bezwzględne potwierdzenie wysłania wiadomości o rezygnacji poprzez adres email podany do kontaktu office@smartdiet.pl

  1. POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ OGÓLNE WARUNKI

6.1. Wszystkie dane osobowe oraz teleadresowe uzyskane w procesie rejestracji zamówienia są gromadzone i przechowywane zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.). Administratorem danych jest firma Smart Smart Diet  Family & Qlinary apołka z.o.o

Dane te nie będą użyczane, ani udostępniane osobom trzecim i będą używane wyłącznie w celach realizacji zamówienia oraz informowania o wprowadzonych nowościach związanych z wykonywaną usługą. Zmiany swoich danych osobowych i teleadresowych można dokonać kontaktując się z pracownikiem firmy Smart Diet listownie lub poprzez wysłanie wiadomości email na adres: office@smartdiet.pl

 6.2. Jako administrator, wykorzystujemy przekazane dobrowolnie przez Państwa dane osobowe, wyłącznie w celu: – Zawarcia i wykonywania zawartych między Państwem a nami umów dotyczących usług cateringowych – Wykonywania ciążących na nas obowiązków prawnych, w szczególności księgowych, podatkowych i informacyjnych 4 – Informowania o akcjach promocyjnych oraz nowości związanych z prowadzoną działalnością. Z przekazanych danych będziemy korzystać przez okres niezbędny z punktu widzenia obowiązujących przepisów prawa, zarówno w interesie Państwa jak i we własnym uzasadnionym interesie prawnym (np. w związku z możliwymi konsekwencjami za nieprzechowywanie dokumentów). Przetwarzaniu podlegają wyłącznie dane niezbędne do realizacji powyżej opisanych celów. Przekazane przez Państwa dane możemy przekazywać podmiotom działającym w naszym imieniu lub na nasze zlecenie, w szczególności świadczącym nam usługi prawne, księgowe, rozliczeniowe i doradcze. Podmioty te również przetwarzają dane osobowe zgodnie z prawem i wyłącznie w zakresie otrzymanego zlecenia. Ponadto, w razie konieczności i tylko w celach określonych w pkt. 1 i 2 powyżej, możemy przekazywać Państwa dane innym administratorom danych działającym we własnym imieniu, które również zobowiązane są do ich przetwarzania zgodnie z przepisami i w ściśle określonym celu: a) Instytucjom finansowym pośredniczącym w rozliczeniach z Państwem b) Podmiotom prowadzącym działalność pocztową i kurierską. c) Podmiotom współpracującym z Organizatorem tylko w zakresie obsługi niniejszej umowy Przekazane przez Państwa dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. • Jako osoby, których dane dotyczą, przysługują Państwu następujące prawa, które wykonywać można poprzez złożenie do SMART DIET jako administratora danych osobowych wniosku o: 1. Sprostowanie (poprawienie) swoich danych 2. Usunięcie danych przetwarzanych bezprawnie 3. Ograniczenie przetwarzania lub nieusuwanie danych 4. Dostęp do danych, czyli informację o tym jakie Państwa dane są przetwarzane przez SMART DIET oraz o przekazanie kopii danych 5. Przeniesienie danych do innego administratora 5

6.3. Złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na przetwarzanie danych przez administratora, jeżeli uznają Państwo, że dane są przetwarzane niezgodnie z prawem Wnioski w opisanym powyżej zakresie należy składać w formie pisemnej na adres siedzimy firmy 83-000 Pruszcz Gdański ul.Kasprowicza 17/3 , za pośrednictwem operatora pocztowego lub pocztą elektroniczną na adres: office@smartdiet.pl W każdej chwili, w sposób opisany powyżej mogą Państwo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych, udzieloną w momencie zawierania umowy z SMART DIET. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na legalność wcześniejszego przetwarzania danych przez Administratora.

6.4.Serwis www.smartdiet.pl korzysta z plików cookie. Poprzez korzystanie z naszej strony wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookie na twoim komputerze/ urządzeniu.

 6.5. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa polskiego. 6.6. Niniejszy dokument składa się z 6 ponumerowanych stron i jest własności firmy Smart Diet Paula Smart Diet  Family & Qlinary apołka z.o.o. Ozorkowska 2/6 Łódź 93-285 Obowiązuje zakaz kopiowania, powielania oraz modyfikowania niniejszej treści pod groźbą sankcji prawnych. SMART DIET – +48 666 940 292 office@smartdiet.pl NIP 7282853934